Mystically Elegant

img_8780

| Mystically elegant |

___

Flower Show xx17, Bengaluru, Karnataka
© ajaykontham
© theShadedShadows 
© FramedParadox